De kleine feestzaal (stal) en/of de grote feestzaal (schuur)

AV Feestzaal

Het volledige domein van hoeve Eikenbrand is door onroerend erfgoed geklasseerd en met liefde en vakkennis gerenoveerd. Wij richten ons dan ook op mensen die kunnen genieten van het authentieke karakter en respect hebben voor het domein. Wilde feestjes horen hier dus niet thuis.

Bij reservatie gaat u akkoord met onderstaande algemene huurvoorwaarden en huisregels.

Reservatie

Na telefonische afspraak op volgende nummers : 0474 04 80 08 of  0497 03 00 66 (of mail : info@hoeve-eikenbrand.be) kan de reservatie ter plaatse op het domein worden vastgelegd, of op een latere tijdstip via mail. De reservering is pas definitief na het betalen van een voorschot en is vanaf dat moment bindend.

Dit impliceert tevens de aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden (terug te vinden op de site en/of in bijlage van de bevestigingsmail). De betaling van dit voorschot dient te gebeuren binnen de 8 dagen na reservering en dit d.m.v. storting op het rekeningnummer BE 35 3631 9729 7737. Bij niet-tijdige betaling van het voorschot komt het contract niet tot stand en zal de verhuurder het recht hebben om de feestzaal voor de betrokken periode onmiddellijk opnieuw te huur te stellen. Het saldo van de huurprijs, alsook de waarborgsom dient 50 dagen voor de aanvang van de huurperiode op bovenvermelde rekening gestort te worden. Indien de reservering pas wordt gedaan binnen de 50 dagen voor het begin van de huurperiode, dient de volledige huurprijs en de waarborgsom binnen de 5 dagen na reservering worden voldaan. De waarborgsom (min eventuele schade) wordt uiterlijk binnen de 3 weken na het einde van de huurperiode aan de huurder teruggestort. Andere kosten, zoals drank, … enz. en  catering die door ons als dienst wordt verzorgd worden volgens afspraak betaald.

Annulatie

Bij annulering tot 50 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de betaalde waarborgsom in rekening gebracht als kost schadevergoeding. Bij annulering binnen de 50 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt de volledige huursom ingehouden. Slechts hoog dringende uitzonderlijke redenen kunnen aanleiding geven tot annulering van de boeking, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Huurperiode

In geval de stal of grote schuur  in combinatie met het woonhuis of het volledig domein voor een weekend wordt gehuurd, dan kan de huurder op vrijdag op een vooraf afgesproken tijdstip tussen 17u00 en 18u00 aankomen en op maandag tegen 10u00 terug vertrekken. In geval dat de stal of grote schuur  in combinatie met het woonhuis of het volledig domein voor een midweek wordt geboekt, dan dient de huurder op maandag ,op een vooraf afgesproken tijdstip tussen 17u00 en 18u00 aan te komen en vrijdagmorgen tegen 10u00 terug vertrekken. Indien de huurder bij aankomst ‘s avonds later aanwezig is dan 18u00 kan de verhuurder geen onthaal meer verzekeren. Sleutels zijn dan wel beschikbaar in het sleutel- lok- kastje met een afgesproken code.   Het verlies per sleutel  zal gepaard gaan met een kost van 30,00 euro. Bij het huren zoals hierboven staat omschreven kan het meubilair , muziekinstallatie, verlichting…aankleding feestzaal enz.. tijdig voor het feest of evenement gebeuren. (weekendverhuur al vanaf vrijdag 14u00, midweekverhuur al vanaf maandag 14u00) In geval van dag verhuur wordt alles geleverd volgens vooraf gemaakte afspraken.

Netheid en schade

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van het domein. Dit betekent onder meer dat  het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden. Beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de feestzaal of de aangeleverde meubelen , bloemen, enz.. dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder op het voormelde telefoonnummer. 0497/030066 of 0474/048008, Bij gebreke aan enige klacht voor aanvang van het feest, wordt de huurder geacht de goede staat, de algemene netheid van de feestzaal (of feestzalen) of domein en zijn parking erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare  schade of defecten aan meubilair, sanitair. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode worden als laattijdig beschouwd en zijn niet gegrond. De huurder is verantwoordelijk voor de feestzaal (of feestzalen) of het domein , zijn oprit en parking en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door de verhuurder worden meegedeeld. Eventuele schoonmaakkosten die niet verrekend zijn in de totale prijs, moeten ter plaatse door de huurder betaald worden. Ongeacht of de schoonmaak inbegrepen is in de totale huurprijs is de huurder bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van het afval,  het bezemschoon achterlaten van de feestzaal (of feestzalen) en het domein. huisvuilzakken of PMD  buiten te plaatsen.  Glas van dranken gebruikt in de feestzaal wordt door de verhuurder weggebracht naar de glascontainer. Alle ramen en deuren worden dicht achter gelaten. Eventuele kleine breuk, zoals gebroken bord , drinkglas… wordt door de huurder gemeld aan de verhuurder op het einde van de huurperiode. Deze zal aan kostprijs aangerekend worden aan de huurder.

Bij vertrek uit het domein Eikenbrand wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar. In geval van niet of gebrekkig naleven van de richtlijnen m.b.t. het opruimen van de feestzaal, alsook in geval van materiële schade die ofwel bij het vertrek van de huurder, ofwel bij de aansluitende schoonmaak wordt vastgesteld vóór de aankomst van de volgende huurder, zal de extra kost die hieruit voortvloeit op de waarborg verrekend worden door inhouding van een deel of de totaliteit ervan. Het eventueel positief saldo wordt aan de huurder terugbetaald. De kostprijs hiervoor wordt gerekend aan 40 euro/uur voor de extra te besteden tijd om het verblijf , de tuin en dienst parking schoon te maken (opruimen sigaretpeuken , achter gelaten vuil in het gras, braaksel … enz.) In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan de verhuurder te betalen.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit het domein te laten zetten, wanneer een huurder of een genodigde ernstige schade dreigt te berokkenen of heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet gehouden zijn om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen

De verhuurder hecht een groot belang aan de netheid van het domein. Dit betekent onder meer dat  het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden. Beschadigingen dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder. Ongelukjes kunnen zich voordoen, maar onmiddellijke herstelling voorkomt ergere schade. Eventuele klachten van de huurder omtrent de staat en/of de netheid van de feestzaal of de aangeleverde meubelen , bloemen, enz.. dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de verhuurder op het voormelde telefoonnummer. 0497/030066 of 0474/048008, Bij gebreke aan enige klacht voor aanvang van het feest, wordt de huurder geacht de goede staat, de algemene netheid van de feestzaal (of feestzalen) of domein en zijn parking erkend te hebben, inclusief het ontbreken van zichtbare  schade of defecten aan meubilair, sanitair. Klachten die door de huurder geformuleerd worden ná afloop van de huurperiode worden als laattijdig beschouwd en zijn niet gegrond. De huurder is verantwoordelijk voor de feestzaal (of feestzalen) of het domein , zijn oprit en parking en haar inhoud, en wordt verwacht deze te gebruiken als een goede huisvader en conform de overeengekomen bestemming. Hij is ertoe gehouden nauwgezet alle richtlijnen op te volgen die hem door de verhuurder worden meegedeeld. Eventuele schoonmaakkosten die niet verrekend zijn in de totale prijs, moeten ter plaatse door de huurder betaald worden. Ongeacht of de schoonmaak inbegrepen is in de totale huurprijs is de huurder bij het vertrek gehouden de richtlijnen te respecteren inzake de evacuatie van het afval,  het bezemschoon achterlaten van de feestzaal (of feestzalen) en het domein. huisvuilzakken of PMD  buiten te plaatsen.  Glas van dranken gebruikt in de feestzaal wordt door de verhuurder weggebracht naar de glascontainer. Alle ramen en deuren worden dicht achter gelaten. Eventuele kleine breuk, zoals gebroken bord , drinkglas… wordt door de huurder gemeld aan de verhuurder op het einde van de huurperiode. Deze zal aan kostprijs aangerekend worden aan de huurder.

Bij vertrek uit het domein Eikenbrand wordt de staat en netheid gecontroleerd door de eigenaar. In geval van niet of gebrekkig naleven van de richtlijnen m.b.t. het opruimen van de feestzaal, alsook in geval van materiële schade die ofwel bij het vertrek van de huurder, ofwel bij de aansluitende schoonmaak wordt vastgesteld vóór de aankomst van de volgende huurder, zal de extra kost die hieruit voortvloeit op de waarborg verrekend worden door inhouding van een deel of de totaliteit ervan. Het eventueel positief saldo wordt aan de huurder terugbetaald. De kostprijs hiervoor wordt gerekend aan 40 euro/uur voor de extra te besteden tijd om het verblijf , de tuin en dienst parking schoon te maken (opruimen sigaretpeuken , achter gelaten vuil in het gras, braaksel … enz.) In de hypothese van verborgen schade waarbij de waarborg reeds integraal is teruggeven aan de huurder, alsook in de hypothese dat de schade dermate groot is dat de waarborg ontoereikend is, dient de huurder het nog verschuldigd bedrag binnen de 8 dagen na het einde van de huurperiode aan de verhuurder te betalen.

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit het domein te laten zetten, wanneer een huurder of een genodigde ernstige schade dreigt te berokkenen of heeft berokkend. In dit geval zal de verhuurder niet gehouden zijn om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen

Bezetting

Het is verboden om met meerdere personen te feesten of iets te organiseren dan vooraf afgesproken. Elke bezoeker dient het huisreglement na te leven. Hier dragen de personen die het feest of evenement organiseren de verantwoordelijkheid. Wij kunnen ten allen tijde volgens deze geldende redenen bezoekers weigeren.

Onderverhuur

Het is verboden een feestzaal van Eikenbrand onder te verhuren of om de huur over te dragen.

Overmacht

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheid of vervroegde beëindiging van een huurovereenkomst ten gevolge van overmacht , (bvb. oorzaak van derden , overheid, natuurrampen, nutsmaatschappijen of leveranciers).

Aansprakelijkheid

De verhuurder behoudt zich steeds het recht voor de overeenkomst te beëindigen en de huurders en diens genodigden of bezoekers uit het domein te laten zetten, wanneer er ernstige schade aan een feestzaal , de parking of het domein van Eikenbrand dreigt berokkend te worden of berokkend wordt.   De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook aan de huurder en diens genodigden of bezoekers.

De huurder, zijnde de persoon die de reservering heeft gemaakt, is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, ook wanneer deze pas na zijn vertrek wordt geconstateerd. Hij is eveneens aansprakelijk voor alle schade die een genodigde of bezoeker of diens eigen gekozen leveranciers die hij op het domein heeft binnengelaten heeft veroorzaakt. zowel voor schade in en rond de feestzaal  op het domein. Elke schade dient zo snel mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.

Varia

Huisdieren zijn niet toegelaten op  het domein. In de feestzalen geldt een niet-roken beleid. Buiten is roken toegestaan, doch de huurder dient ten aller tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij het domein verlaat. We vragen u uitdrukkelijk om de schapen op het domein niet te voederen. Op het domein Eikenbrand is er een wal. (oude drinkwaterput voor koeien) deze is volledig omheind. Toch vragen we aan ouders of verantwoordelijken van de kinderen, om deze nooit alleen te laten op het domein en enkel onder toezicht buiten te laten spelen. De verhuurders kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongeval en of verdrinking van om het even welke aanwezige op het domein. Er werd extra aandacht besteed aan geluidswerende isolatie op beide feestzalen . Het aantal  maximum toegelaten decibel voor de geluidsinstallatie mag niet overschreden worden. Het plaatsen van een buitenkeuken, een springkasteel, party of grote tent kan in samenspraak met de verhuurder gebeuren. Indien de huurder zelf kiest voor zijn eigen leverancier dan is hij ook aansprakelijk voor de eventuele schade die aangebracht werd aan de tuin of een deel van het domein. We beschikken over een robotmaaier. Daarvoor is het van aller groot belang om voorwerpen niet in het gras te laten liggen, op gevaar van breuk aan de maaier. (denk bvb ook aan piketten van tent of opbouw springkatsteel)

Verloren goederen - diefstal - camerabewaking

Verdwenen goederen zullen na de huurperiode aan kostprijs worden doorgerekend aan de klant en afgehouden worden van de waarborg.

Er zijn camera’s geplaatst die de omgeving inspecteren met enkel als doel de veiligheid te bevorderen. Er worden geen camerabeelden opgenomen in om het even welke gedeelte binnen in het woonhuis of 1 van de feestzalen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering ervan, welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen voorgelegd worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Veurne, zijnde de ligging van het domein Eikenbrand.